AŞTU

Biznesiňiz biziň bilen tizlensin!

Türkmenistanyň Prezidentiniň kiçi we orta telekeçiligi goldamak baradaky syýasatyndan ugur alyp, ýerli telekeçiler üçin çäksiz internet hyzmatlarynyň täze, ýeňillikli nyrhnamasyny işläp düzdik. 
Täze nyrhnamamyza görä hususy telekeçiler, hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar 2 mbit/s tizlige çenli interneti 1000 manada, 4 mbit/s tizlige çenli interneti  bolsa 1500 manada peýdalanyp bilerler.

Ýokary tizlikli internetleriň elýeterli edilmegi  her gün kämilleşýän bazar ykdysadyýetiniň oýunçulary bolan telekeçileriň işleriniň kämilleşmegine, daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlary bilen bökdençsiz aragatnaşygy ýola goýmaklaryna sebäp bolar. 

Iş ýerlerine birikdirilen bu ýokary tizlikli internetiň peýdaly taraplarynyň ýene-de biri hem telekeçileriň internet ulgamyndan iş gözegçiligini we iş amallaryny edip bilmegi üçin niýetlenilen kämil programmalardan peýdalanyp, işlerini täze basgançaga ýetirmekleridir.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.