Telefon gurnamak


Öz salgyňyzda telefon gurnamak üçin dürli görnüşdäki müşderiler üçin gerekli resminamalaryň sanawy aşakdakylar

Raýatlar

 • Arza
 • Pasport nusgasy
 • Salgy boýunca resminamalar
 • Şertnama
 • Order
 • Kepilnama

Telekeçiler

 • Arza
 • Pasport nusgasy
 • Patent nusgasy
 • Bellige alyş şahadatnama
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy

Hususy kärhana, hojalyk jemgyýeti

 • Edara blankasynda arza
 • ÝGRPO nusgasy

 • Şahadatnama nusgasy
 • Ustaw nusgasy
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy

Döwlet edara


 • Edara blankasynda arza
IP Telefonlar

IP Telefonlar

IP telefon enjamlaryň atlary we olary satyn alyp biljek ýerleriňiz hakynda maglumatlar aşakda görkezilýär

GRANSTREAM

Salgysy:
Türkmenbaşy ş. jaý 83/2
Habarlaşmak üçin:
+993 (12) 22-03-88

XTREAM VI2006

Salgysy:
Ýerewanskiý köç. jaý 31
Habarlaşmak üçin:
+993 (12) 23-00-23

PANASONIC

Salgysy:
Berkarar SM. IP TECH dük.
Habarlaşmak üçin:
+993 (65) 81-10-11

IPTV we Internet

Öz salgyňyzda IPTV we Internet hyzmatyny birikdirmek üçin dürli görnüşdäki müşderiler üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Raýatlar

 • Arza
 • Telefonyň eýesiniň pasport nusgasy

Telekeçiler

 • Arza
 • Pasport nusgasy
 • Patent nusgasy
 • Bellige alyş şahadatnama
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy

Hususy kärhana, hojalyk jemgyýeti

 • Edara blankasynda arza
 • ÝGRPO nusgasy

 • Şahadatnama nusgasy
 • Ustaw nusgasy
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy

Döwlet edara


 • Edara blankasynda arza
IPTV Tunerler

IPTV Tunerlar

IPTV hyzmaty bilen işleýän týunerleriň atlary we olary satyn alyp biljek ýerleriňiz hakynda maglumatlar aşakda görkezilýär

STAR TRACK 200

250 manat
Salgysy:
A.Nyýazow ş. jaý 102.

"OpenBox" dükany
Habarlaşmak üçin:
+993 (12) 43-10-84
+993 (12) 20-75-16
1 ÝYL KEPILLIK

ELTEX NV-102

259 manat
Salgysy:
Magtymguly ş. jaý 181 "A"

binaň 3-nji gaty.
Habarlaşmak üçin:
+993 (12) 34-99-20
IPI TECH V.500

317 manat
Salgysy:
Berkarar Söwda Merkezi.
IP TECH dük. 3-nji gat.
Habarlaşmak üçin:
+993 (12) 46-83-33

+993 (12) 10-83-03

Çäklendirilmedik korporatiw internet

Korporatiw müşderiler üçin çäklendirilmedik internediň nyrh meýilnamasy. Edaralarda we iş ýerlerinde AŞTU tarapyndan ýokary tizlikli, çäklendirilmedik internet üpjün edilýär.

Döwlet edaralary
Döwlete degişli bolmadyk edaralar
512
kbit/s
 • 512 kbit/sTizlik
 • 869,57 м.GBüS-syz
 • 1 000,00 м.GBüS-ly
1024
kbit/s
 • 1024 kbit/sTizlik
 • 2 173,91 м.GBüS-syz
 • 2 500,00 м.GBüS-ly
512
kbit/s
 • 512 kbit/sTizlik
 • 869,57 м.GBüS-syz
 • 1 000,00 м.GBüS-ly
1024
kbit/s
 • 1024 kbit/sTizlik
 • 2 173,91 м.GBüS-syz
 • 2 500,00 м.GBüS-ly

«AŞTU»-nyň simli internetiniň artykmaçlyklary

Beýleki hyzmatlar

Bir sim – köp mümkinçilikler

ADSL Tehnologiýasy

AŞTU öz müşderilerine bu tehnologiýa boýunça bir gezek ulgama baglanyp ýokary tizlikli internet, telefon ulgamy we IPTV-dan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

ADSL tehnologiýasy boýunça ulgamlardan peýdalanmak üçin şu aşakdakylar gerekdir:

- Şäher telefony

- ADSL modem

Öý üçin internet

AŞTU öz müşderilerine ADSL tehnologiýasy boýunça ýokary tizlikde interneda baglanmaga mümkinçilik döredýär. Şol bir wagtyň özünde öýüňizde WiFi routeri gurnamak bilen öýüňiziň islendik ýerinde, öz enjamlaryňyzdan interneda baglanyp bilersiňiz.

Nähili birikdirmeli

Ýokary durulykdaky teleýaýlymlar

IPTV ulgamy müşderilerine 140-dan köp teleýaýlymy şeýle hem 25-den köp FullHD ölçegdäki teleýaýlymlary hödürleýär.

Görmek isleýän gepleşikleriňizi dolandyrmak mümkinçiligi: siz pultda bir düwmäni basmak arkaly göni ýaýlymdaky gepleşigi saklap, göýberilen pursatlary yzyna gaýtaryp we halaýan tele gepleşikleriňizi islendik wagt görüp bilersiňiz.

Nähili birikdirmeli

IPTV üçin týunerleriň sanawy

 • - STAR TRACK 200
 • - ELTEX NV-102
 • - IPI TECH V.500

Şäher telefon ulgamynyñ täze görnüşi

AŞTU öý telefonyny birikdireniňizde Siz diňe şäher telefon belgisini alman, eýsem köp sanly goşmaça hyzmatlara hem eýe bolýarsyňyz:

- Belgi anyklaýjy we anti-anyklaýjy

- Amatly halkara jaňlar

- Balansyňy barlamaklygyň iň aňsat usuly

Nähili birikdirmeli

Enjamlary sazlamak boýunça kömek

AŞTU-nyň işi bilen bagly ýygy-ýygydan berilýän soraglara degişli jogaplaryň sanawy. Şeýle hem internet we IPTV boýunça maglumatnamalar